BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 14/BXD-KTXD
V/v: Nghị định số 99/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang

Trả lời văn bản số 968/SXD-KTXD ngày 30/12/2007 của Sở Xâydựng tỉnh Bắc Giang đề nghị hướng dẫn thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

Theo văn bản số 968/SXD-KTXD thì dự án chống sạt lở ở bờsông Lục Ngạn được Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt ngày18/10/2007, vào thời điểm này Nghị định số 99/2007/NĐ-CP đã có hiệu lực thihành. Vì vậy, việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phải thực hiệntheo các qui định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ; việc điều chỉnh giá hợp đồngxây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang căn cứ ý kiến trên để tổ chứcthực hiện theo quy định.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. T08.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh