BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 14/BXD-VP
V/v Kiểm tra tình hình thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sản xuất vật liệu nung và không nung.

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Tổng công ty Thuỷ tinh và Gốm xâydựng

Thực hiện Quyết định số 115/2001/ QĐ-TTg ngày 01/8/2001 củaThủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệuxây dựng Việt Nam đến năm 2010 và triển khai "chương trình phát triển vậtliệu không nung đến năm 2020" theo Quyết định 121/2008/QĐ-TTg ngày29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do đồng chílãnh đạo Vụ Vât liệu xây dựng làm trưởng đoàn sẽ làm việc với Tổng công ty theocác nội dung:

1. Quy hoạch nguyên liệu cho sản xuất gạch ngói nung, tìnhhình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ vật liệu xây, lợp nung và không nung của Tổngcông ty .

2. Tình hình thực hiện việc bảo vệ môi trường ở các cơ sởsản xuất gạch ngói nung của Tổng công ty.

3. Kế hoạch triển khai phát triển vật liệu xây, lơp khôngnung của của Tổng công ty thay thế vật liệu nung theo Quyết định121/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Những khó khăn, đềxuất, kiến nghị.

Trong thời gian đoàn công tác đến làm việc đề nghị Tổng côngty bố trí làm việc với 2 đến 3 cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, trong đó có cảcơ sở sản xuất vật liệu nung và không nung.

Thành phần đoàn công tác gồm Vụ Vật liệu xây dựng, Viện Vậtliệu xây dựng

Thời gian làm việc, một ngày vào ngày 12/2/2009.

Đề nghị Tổng công ty chuẩn bị nội dung và bố trí chươngtrình làm việc với đoàn

Thông tin xin liên hệ: Đồng chí Phạm Văn Quang chuyên viênVụ Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng. Điện thoại: 0438218311, 0913247272.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Viện Vật liệu xây dựng
- Lưu VP, VLXD

TL. BỘ TRƯỞNGCHÁNH VĂN PHÒNGLê Văn Tới

LỊCH KHẢO SÁT

 VẬT LIỆU XÂY DỰNG NUNG VÀ KHÔMGNUNG Ở CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ.

I) THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

Làm việc với Sở Xây dựng TP

Thời gian làm việc 1 ngày (ngày 13/2/2008)

II) TỈNH QUẢNG NINH :

Làm vịêc với Sở Xây dựng tỉnh,

Thời gian 02 ngày từ 16- 17/2/2009

III) TỈNH HẢI DƯƠNG:

Làm việc với Sở Xây dựng tỉnh.

Thời gian 01 ngày từ 18/2/2008

IV) TỈNH BẮC GANG :

Làm việc với Sở Xây dựng tỉnh.

Thời gian 01 ngày ( ngày 19/2/2009)

V) TỈNH LẠNG SƠN :

Làm việc với Sở Xây dựng tỉnh.

Thời gian 01 ngày ( ngày 20/2/2009)

VI) TỈNH NAM ĐỊNH:

Làm việc với Sở Xây dựng tỉnh.

Thời gian 01 ngày (ngày 23/2/2008)

VII) TỈNH NINH BÌNH :

Làm việc với Sở Xây dựng tỉnh.

Thời gian 01 ngày ( ngày 24/2/2009)

VIII) TỈNH NGHỆ AN:

Làm việc với Sở Xây dựng tỉnh.

Thời gian 02 ngày ( ngày 25-26/2/2009)