CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/CP-QHQT
V/v kinh phí Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược CPRGS, các Chương trình PRGF và PRSC

Hà Nội, ngày 06 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 14229/TC-TCĐN ngày 27 tháng 12 năm 2002 về kinh phí hoạt động cho Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược toàn diện về Tăng trưởng và Giảm nghèo (chiến lược CPRGS), Chương trình tăng trưởng và Giảm nghèo và Chương trình Tín dụng Hỗ trợ giảm nghèo (các Chương trình PRGF và PRSC), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý với các đề xuất của Bộ Tài chính tại công văn nói trên về nguồn kinh phí và trích phí đợt 1 của 2 năm 2001 và 2002 cho Ban Chỉ đạo.

- Phê duyệt Quy trình quản lý, cấp phát, quyết toán kinh phí thường xuyên của Ban chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm phê duyệt tổng dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của Ban chỉ đạo.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện. Những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện khác với Quy trình đã được phê duyệt, Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng