BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/TCHQ-GSQL
V/v xuất khẩu Ô xít kẽm sang EU

Hà Nội, ngày 02 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 5323/AM-BTM ngày 23 tháng 12 năm 2002 của Bộ Thương mại thông báo về việc EU cho biết có hiện tượng một số doanh nghiệp Trung Quốc nhờ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu ôxít kẽm sang các nước thành viên EU để tránh các biện pháp chống phá mà EU hiện đang áp dụng đối với ôxít kẽm có xuất xứ Trung Quốc. Việc có tiến hành điều tra hiện tượng này hay không đang được EU xem xét.

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan có ý kiến yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện:

1. Tổ chức kiểm tra lại hồ sơ hải quan đã hoàn thành thủ tục năm 2002, phát hiện các trường hợp gian lận thương mại, nếu có thì đề xuất biện pháp xử lý và báo cáo về Tổng cục.

2. Chỉ đạo Hải quan cửa khẩu lực lượng điều tra chống bọn buôn lậu tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về xuất xứ hàng hoá theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ Giám sát quản lý xin thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự