BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 14/TCT-CS
V/v giải đáp vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần thương nghiệp tổnghợp Cần Thơ.
(Đ/c số 24-26 ĐườngPhan Đình Phùng, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ)

Trả lời công văn số 82/2014/CV-CTC của Công ty cổ phầnthương nghiệp tổng hợp Cần Thơ về việc đề nghị xem xét miễn tiền thuê đất theoNghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

- Tại Khoản 8, Điều 19, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

“Việc miễn tiền thuê đất đối với dự án đầu tư vào nông nghiệp,nông thôn thực hiện theo quy định của Chính phủ về ưu đãi đầu tư trong nôngnghiệp, nông thôn”.

- Căn cứ Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 củaChính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nôngthôn quy định:

+ Tại Điều 3 quy định:

“1. Vùng nông thôn là khu vực địa giới hành chính không baogồm địa bàn của phường, quận thuộc thị xã, thành phố.

2. Lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư bao gồm nhữngngành, nghề được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và nhữngngành, nghề khác theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ.

3. Dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư là dự án thuộclĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mụcđịa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định pháp luậtvề đầu tư.

4. Dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư là dự án thuộc lĩnh vựcnông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàncó điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định pháp luật về đầu tư.

5. Dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư là dự án đầu tư thuộclĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thực hiện tại vùng nông thôn.”

+ Tại Điều 6 quy định miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nướccủa Nhà nước:

“1. Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư, dự ánnông nghiệp khuyến khích đầu tư khi thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước thì đượcáp dụng mức giá thấp nhất của loại đất tương ứng trong bảng giá đất do Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.

2. Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư đượcmiễn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động.

3. Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư được miễntiền thuê đất, thuê mặt nước trong 15 năm đầu kể từ ngày dự án hoàn thành đivào hoạt động.

4. Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư đượcmiễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 11 năm đầu kể từ ngày dự án hoàn thànhđi vào hoạt động.

5. Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, dựán nông nghiệp ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư được miễntiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở cho công nhân, đất trồng câyxanh và đất phục vụ phúc lợi công cộng.”

- Tại Điểm 14, Phụ lục danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầutư ban hành kèm theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 củaChính phủ quy định:

“11. Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ, bảo quảnchế biến gia súc, gia cầm, tập trung, công nghiệp.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phầnthương nghiệp tổng hợp Cần Thơ được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án cảitạo và nâng cấp Lò giết mổ gia súc tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thànhphố Cần Thơ đáp ứng điều kiện thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tưtrong nông nghiệp và nông thôn theo quy định tại Điểm 14, Phụ lục ban hành kèmtheo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP nhưng dự án được thực hiện tại phường AnKhánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nên không phải là dự án nông nghiệp đặcbiệt ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư và dự án nông nghiệp khuyếnkhích đầu tư nên Công ty không thuộc diện được miễn tiền thuê đất theo quy địnhtại Điều 6, Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ nêu trên.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, trường hợp Dựán đầu tư xây dựng công trình cải tạo và nâng cấp lò giết mổ gia súc tập trungcủa Công ty cổ phần thương nghiệp Tổng hợp Cần Thơ nếu đáp ứng đủ các điều kiệnquy định tại Điều 10 Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ thìđề nghị đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ để được xem xét hỗ trợtheo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần thương nghiệp tổnghợp Cần Thơ được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, Vụ CST (BTC);
- Cục QLCS;
- Vụ
PC-TCT;
- Cục Thuế TP Cần Thơ;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ