BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 14/TCT-QLN
V/v xác định số ngày tính phạt do chậm nộp tiền thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5516/EVN-TCKT ngày 27/11/2008của Tập đoàn Điện lực Việt Nam có một số vướng mắc trong việc xác định ngàytính phạt do chậm nộp tiền thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

- Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 2, Mục II, Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý vi phạm phápluật về thuế thì: “Số ngày chậm nộp tiền thuế bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉvà được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế theo quy định,thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, thờihạn ghi trong quyết định xử lý của cơ quan thuế, đến ngày người nộp thuế đã nộpđủ số tiền thuế chậm nộp vào Ngân sách Nhà nước ghi trên chứng từ nộp tiền vàoNgân sách Nhà nước.”

Theo hướng dẫn trên, đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngày1/5/2008 còn nợ tiền thuế TNDN của năm 2007 là 100 tỷ đồng (hạn nộp thuế TNDNlà 30/4/2008), ngày 2/5/2008 Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã nộp số tiền là 50 tỷđồng (Theo giấy chuyển tiền đã được Ngân hàng xác nhận) thì số ngày chậm nộpđược tính từ ngày 1/5/2008 đến ngày 2/5/2008 là 2 ngày tính trên số tiền thuếchậm nộp là 100 tỷ đồng, từ ngày 3/5/2008 số ngày chậm nộp sẽ được tính trên sốtiền thuế chậm nộp còn nợ là 50 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế thông báo để Tập đoàn Điện lực Việt Nam biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Các Ban: PC, CS;
- Lưu VT, QLN (2b);

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến