BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 140/BXD-QLN
V/v: Yêu cầu UBND các tỉnh báo cáo về Chương trình phát triển Quỹ nhà ở xã hội trên địa bàn.

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tại văn bản số 1694/BXD-QLN ngày 07/8/2007 tập hợp cácquy định của pháp luật hiện hànhvề chính sách ưu đãi khi đầu tư xây dựng nhà ở cho người lao động làm việc tạicác khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), Bộ Xây dựng đã đềnghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (UBND cấp tỉnh)khẩn trương xây dựng Chương trình phát triển nhà ở xã hội tại địa phương nhằmđảm bảo nhu cầu nhà ở cho mọi tầng lớp nhân dân theo các quy định pháp luật vềnhà ở (Luật Nhà ở, Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006, Chỉ thị số 34/2006/CT-TTgngày 26/9/2006 và Thông tư số 05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006). Trong đó, yêucầu UBND cấp tỉnh gửi báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 30/8/2007, nhưng chođến nay vẫn chưa có địa phương nào báo cáo. Vì vậy, Bộ Xây dựng yêu cầu:

1. UBND các tỉnhtriển khai ngay việc xây dựng Chương trình phát triển nhà ở xã hội thuộc địabàn quản lý. Trong đó cần xác định kế hoạch đầu tư xây dựng nhà ở xã hội nóichung, nhà ở cho người lao động tại các KCN, KCX nói riêng hàng năm và đến năm2020, các kiến nghị (nếu có).

2. Tính toán cụthể nguồn vốn đầu tư (vốn ngân sách, vốn huy động từ các thành phần kinh tếkhác...), quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội, danh mục các dự án sẽ triển khaihàng năm và từng thời kỳ.

Bộ Xây dựng đềnghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương hoàn thiện báo cáogửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15/02/2008, để Bộ tổng hợp báo cáo Thủ tướngChính phủ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT Hoàng Trung Hải (để B/C);
- VPCP;
- Lưu VP, QLN(2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

Uỷ ban nhândân tỉnh......

BIỂU MẪU

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ NHU CẦU NHÀ Ở XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN
(Kèm theo công văn số /BXD-QLN ngày / 01/2008)

STT

Danh mục chỉ tiêu

Đơn vị tính

Số lượng

Dự kiến giải quyết trong giai đoạn

Ghi chú

2008-2012

2013-2020

1

Số đối tượng có nhu cầu về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở

1.1

Riêng người lao động tại các KCN tập trung

2

Dự báo nhu cầu về tổng diện tích sàn nhà ở xã hội cần xây dựng

3

Dự báo nhu cầu về tổng diện tích quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội

4

Dự báo về tổng nhu cầu vốn đầu tư để xây dựng nhà ở xã hội

Trong đó:

4.1

Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương

4.2

Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Địa phương

4.3

Nguồn vốn đầu tư huy động từ các doanh nghiệp

5

Các dự án dự kiến xây dựng

Lập biểu(ký tên và số điện thoại liên lạc)

UBND tỉnh....(ký tên đóng dấu)