BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 140/BXD-VLXD
V/v: hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Hải Việt

Bộ Xây dựng nhận đượccông văn số 9761/VPCP-KTN ngày 05/12/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc hướngdẫn thực hiện xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét bổ sung vùngnước quân cảng Vùng 5 tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang và công văn số 012/CV /HV-2014 ngày 23/12/2014 của Công ty cổ phần Hải Việt đề nghị hướng dẫnxuất khẩu cát nhiễm mặn từ Dự án nạo vét khơi thông luồng lạch tại Vùng 5, Quânchủng Hải quân tại thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 587/BTL-KTe ngày 17/01/2014 và số 6701/BTL-TM ngày 02/7/2013 của Bộ Tư lệnh Hảiquân về việc đề nghị hướng dẫn Công ty cổ phần Hải Việt xuất khẩu cát nhiễm mặntận thu từ Dự án nạo vét bổ sung vùng nước quân cảng Vùng 5 tại Phú Quốc, tỉnhKiên Giang và công văn số 1329/UBND-KTTH ngày 03/12/2013 của UBND tỉnh KiênGiang về nhu cầu sử dụng cát nhiễm mặn để làm vật liệu san lấp trên đảo PhúQuốc trong giai đoạn 2013-2020, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1907/BXD-VLXDngày 20/8/2014 báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương xuấtkhẩu cát nhiễm mặn được tận thu trong quá trình thực hiện Dự án nạo vét bổ sungvùng nước quân cảng Vùng 5 tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Công ty cổ phần HảiViệt thực hiện và giao cho Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu.

Văn phòng Chính phủ đã cócông văn số 9761/VPCP-KTN ngày 05/12/2014 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướngChính phủ Hoàng Trung Hải giao cho Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện xuất khẩucát nhiễm mặn tận thu dự án nạo vét khu vực Quân cảng Vùng 5 Hải quân theo chỉđạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3586/VPCP-KTN ngày 07/5/2013 củaVăn phòng Chính phủ.

Căn cứ vào ý kiến chỉ đạocủa Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng hướng dẫn việc Công ty cổ phần Hải Việtlàm thủ tục xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét bổ sung vùng nướcquân cảng Vùng 5 tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang với khối lượng tối đa 1.000.000m3 (Một triệu mét khối), trong khoảng thời gian từnay đến ngày 30/6/2015. Căn cứ vào tình hình triển khai thực tế của Công ty, sựgiám sát và đề xuất của các đơn vị liên quan, Bộ Xây dựng sẽ cho ý kiến bằngvăn bản về khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ dự án được phép xuất khẩu trongthời gian tiếp theo.

Trước khi tiến hành nạovét, Công ty cổ phần Hải Việt phải đăng ký khối lượng nạo vét cát nhiễm mặntheo đúng quy định của Luật khoáng sản (phân vùng khu vực, trình tự nạo vét,công suất nạo vét, vị trí và có tọa độ nạo vét…) và hoàn tất các thủ tục vàtuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình tiến hành thựchiện dự án, Công ty phải thực hiện đúng các phương án, vị trí nạo vét được BộTư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phê duyệt.

Trong quá trình xuất khẩucát nhiễm mặn, Công ty cổ phần Hải Việt phải thực hiện theo đúng quy định về hồsơ xuất khẩu khoáng sản tại Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xâydựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Công ty cổ phầnHải Việt có trách nhiệm báo cáo Bộ Tư lệnh Hải quân, UBND tỉnh Kiên Giang và BộXây dựng về khối lượng và tình hình xuất khẩu cát nhiễm mặn 03 tháng/01 lần vàgửi về trước ngày 25 của tháng báo cáo.

Trên đây là ý kiến của BộXây dựng về xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét bổ sung vùng nướcquân cảng Vùng 5 tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang của Công ty cổ phần Hải Việt. Đềnghị Công ty cổ phần Hải Việt thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Hải quân; Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- UBND tỉnh Kiên Giang;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan Kiên Giang;
- Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam