BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 140/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Viện Đào tạo Mở và Nghiên cứu pháttriển

Địa chỉ: 504 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Thị xãThủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 46CV/2008-BOLT ngày 15/12/2008 của ViệnĐào tạo Mở và Nghiên cứu phát triển về việc ưu đãi và miễn giảm thuế TNDN, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết c điểm 2 điều 1 Chương I Nghị định số 69/2008/NĐ-CPngày 30/05/2008 về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt độngtrong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường quy địnhvề cơ sở thực hiện xã hội hoá thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định:"Các cơ sở sự nghiệp công lập thực hiện góp vốn, huy động vốn, liên doanh,liên kết theo quy định của pháp luật thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoặcdoanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa theo quyết định của cơquan nhà nước có thẩm quyền."

Tại Điều 2 Chương I Nghị định số 69/2008/NĐ-CP nêu trên quyđịnh:

"Điều kiện để cơ sở thực hiện xã hội hóa được hưởng cácchính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa quy định tại Nghị định này là cơsở phải thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướngChính phủ quyết định."

Ngày 10/10/2008 Chính phủ đã có Quyết định số 1466/QĐ-TTgquy định Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của cáccơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế,văn hoá, thể thao, môi trường. Cụ thể, tại Phần B Danh mục I Danh mục loạihình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnhvực giáo dục có quy định cơ sở đào tạo, ngành nghề đào tạo được hưởng chínhsách khuyến khích phát triển xã hội hoá theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP đối vớicác cơ sở đào tạo là Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng và Đại học.

Căn cứ theo các quy định trên, các cơ sở thực hiện xã hộihoá chỉ được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hoá theo Nghị địnhsố 69/2008/NĐ-CP trong trường hợp đáp ứng điều kiện tại Điều 2 Chương I Nghịđịnh số 69/2008/NĐ-CP và thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêuchuẩn do Thủ tướng Chính phủ quyết định tại Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày10/10/2008 nêu trên. Trường hợp, Viện Đào tạo Mở và Nghiên cứu chiến lược đượcTrường Đại học Bình Dương thành lập theo Quyết định số 164/2008/QĐ-ĐHBD ngày26/06/2008 (nay được đổi tên thành Viện Đào tạo Mở và Nghiên cứu phát triểntheo Quyết định số 241/2008/QĐ-ĐHBD ngày 05/09/2008), được Sở Khoa học và Côngnghệ tỉnh Bình Dương cấp giấy phép đăng ký hoạt động số 02/2008/ĐK-KHCN ngày09/09/2008, ngành nghề hoạt động của Viện không nằm trong Phần B Danh mục IDanh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hộihoá trong lĩnh vực giáo dục theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 nênkhông thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP .

Tổng cục Thuế trả lời để Viện Đào tạo và Nghiên cứu phát triểnđược biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương