TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1400/CT-TTHT
V/v thuế bảo vệ môi trường

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2012

Kínhgửi: Chi Cục Thuế Quận Tân Bình

Trả lời văn bản số 729/CCT-TTHTngày 08/2/2012 của Chi cục về thuế bảo vệ môi trường; Cục thuế TP có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường:

“Túi ni lông thuộc diện chịu thuế(túi nhựa xốp) là loại túi, bao bì nhựa mỏng làm từ màng nhựa đơn HDPE (highdensity polythylene resin), LDPE (Low density polyethylen) hoặc LLDPE (Linearlow density polyethylen resin), trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hóa và túi ni lôngđáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường theo quy định của pháp luật về bảovệ môi trường và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.”

Căn cứ quy định trên, những sảnphẩm là các loại túi, bao bì nhựa sản xuất từ màng nhựa đơn HDFE, LDPE, LLDPEthuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường. Sản phẩm áo mưa không thuộc đốitượng chịu thuế bảo vệ môi trường.

Cục Thuế TP thông báo Chi Cục thuếbiết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu (TTHT, HC);

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga