VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1400/VPCP-QHQT
V/v tham gia dự án RETA về Thúc đẩy thích ứng biến đổi khí hậu

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 960/BKH-KTĐN ngày 18 tháng 02 năm 2009 về Dự án hỗ trợ kỹ thuật vùng (RETA)"Thúc đẩy thích ứng khí hậu ở châu Á - Thái Bình Dương" do Ngân hàngPhát triển châu Á (ADB) tài trợ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiếnnhư sau:

1. Đồng ý Việt Nam tham gia dự án Hỗ trợ kỹ thuật vùng(RETA) "Thúc đẩy thích ứng khí hậu ở châu Á - Thái Bình Dương" nêutrên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối, phối hợp với cácBộ, cơ quan liên quan tham gia thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ dự ánRETA này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).20

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc