BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1400TCT/NV1
V/v khấu từ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2001

Kính gửi: Tổngcông ty Điện lực Việt Nam

Trả lời công văn số 1283 EVN/TCKT ngày 2 tháng 3năm 2001 của Tổng công ty về việc khấu từ thuế GTGT đối với xây dựng và mua thiếtbị của trường trực thuộc Tổng công ty; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1c Mục III phần B Thông tưsố 122/2000/TT /BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhNghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật thuế GTGT thì “Văn phòng Tổng công ty không trực tiếp hoạtđộng kinh doanh và các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc như: Bệnh viện,Trạm xá, Nhà nghỉ điều dưỡng, Viện, Trường đào tạo... không thuộc đối tượng nộpthuế GTGT thì không được khấu trừ hay hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịchvụ, mua vào phục vụ cho hoạt động của các đơn vị này”.

Theo quy định trên đây, Tổng công ty Điện lực ViệtNam dùng nguồn vốn vay của nước ngoài hoặc nguồn vốn tự có của Tổng công ty đểđầu tư xây dựng và mua sắm thiết bị cho các trường trực thuộc Tổng công ty thìsố thuế GTGT đầu vào của hoá đơn mu nguyên vật liệu để đầu tư XDCB hay mua sắmmáy móc, thiết bị không được hạch toán vào thuế GTGT đầu vào của Tổng công tyđể kháu từ. Số thuế GTGT đầu vào này phải tính vào giá trị của công trình xâydựng hoặc giá trị máy móc, thiết bị. Tổng công ty phải hạch toán riêng số thuếGTGT đầu vào được khấu từ và không được khấu từ theo đúng Luật định.

Tổng cục thuế trả lời để Tổng công ty Điện lựcViệt Nam biết, thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Văn Huyến