BỘ NỘI VỤ
-----------

Số: 1401/BNV-TL
V/v: Phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc biệt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Trả lời công văn số 1247/UBND-TC ngày 19/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc biệt đối với 03 xã thuộc huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa; sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 5271/BTC-NSNN ngày 27/4/2010, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại công văn số 1246/LĐTBXH-LĐTL ngày 21/4/2010 và Ủy ban Dân tộc tại công văn số 250/UBDT-TCCB ngày 20/4/2010, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Phụ cấp khu vực:

Hệ số 0,7 áp dụng đối với 03 xã, gồm: xã Trung Lý, xã Tam Chung và xã Nhi Sơn thuộc huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian tính hưởng chế độ phụ cấp khu vực nêu trên kể từ ngày 01/5/2010. Đối tượng áp dụng và cách tính trả chế độ phụ cấp khu vực thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

2. Phụ cấp đặc biệt:

Mức 30% áp dụng đối với 03 xã, gồm: xã Trung Lý, xã Tam Chung và xã Nhi Sơn thuộc huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian tính hưởng chế độ phụ cấp đặc biệt nêu trên kể từ ngày 01/5/2010. Đối tượng áp dụng và cách tính trả chế độ phụ cấp khu vực thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ LĐTBXH;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban Dân tộc;
- Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng