BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1401/BXD-TTr
V/v: xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Long An

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 1321/SXD-TTXD ngày26/5/2015 của Sở Xây dựng tỉnh Long An đề nghị hướng dẫn việc áp dụng biện phápngừng cung cấp điện, nước đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng, được quyđịnh tại Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trậttự xây dựng đô thị (viết tắt là Nghị định số 180/2007/NĐ-CP)Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày01/01/2015, do vậy, những văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành LuậtXây dựng 2003 phải được thay thế đểphù hợpvới quy định của Luật Xây dựng 2014. Tuy nhiên, để đảm bảo hoạt động quản lý trậttự xây dựng không bị gián đoạn, trong thời gian chờ ban hành Nghị định thay thếNghị định số 180/2007/NĐ-CP Bộ Xây dựng đã có văn bản số 626/BXD-TTr ngày30/3/2015 báo cáo Chính phủ quyết định việc tiếp tục áp dụng Nghị định số180/2007/NĐ-CP đối với những nội dung không trái với Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Ngày 24/4/2015, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 2893/VPCP-KTN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: yêu cầuBộ Xây dựng chủ trì, thống nhất với Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện những nộidung như đề nghị của Bộ (tại Công văn nêu trên) theo chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại văn bản số 100/TTg-KTN ngày 29/12/2014 về việc hướng dẫn triểnkhai Luật Xây dựng 2014.

Ngày 28/5/2015, Bộ Xây dựng có văn bản số 1156/BXD-TTr đềnghị Bộ Tư pháp góp ý kiến đối với dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 180/2007/NĐ-CP đối với một số nội dung không trái quy định của Luật Xây dựng2014, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục áp dụng các biện pháp xử lý quy định tại Khoản 1, Khoản 2 (biệnpháp đình chỉ thi công), Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5, Điều 4, Nghị định số180/2007/NĐ-CP để xử lý những hành vi vi phạm hành chính có áp dụng biện pháp buộc phá dỡ công trình vi phạm được quy định tạiNghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Không áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, nước, thông báo cho cơ quancó thẩm quyền không cung cấp các dịch vụ điện, nước, các hoạt động kinh doanhvà các dịch vụ khác đối với công trình xây dựng vi phạm được quy định tại Khoản2, Điều 4, Nghị định số 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

Sau khi có ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng sẽ ban hànhvăn bản chính thức hướng dẫn các địa phương tiếp tục thực hiện Nghị định số180/2007/NĐ-CP trong khi chờ ban hành Nghị định thay thế.

Bộ Xây dựng gửi Sở Xây dựng tỉnh Long An để được biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh