TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14017/CT-TTHT
V/v sử dụng hóa đơn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Chi nhánh II - Công ty CP Hùng Vương - Kho lạnh An Lạc.
Địa chỉ: lô 18-20 Đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM.
Mã số thuế: 1200507529-002

Trả lời văn bản số 01/CV15 ngày 15/12/2015 của Chi nhánh về sử dụng hóa đơn; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Khoản 2 Điều 9 quy định việc phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh

“…

Đối với các số hóa đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

…”.

+ Tại Khoản 2b Điều 16 quy định cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

“Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

…”

Trường hợp Chi nhánh theo trình bày thay đổi tên Chi nhánh, đang sử dụng hóa đơn đặt in, đã làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn với tên cũ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chưa thay đổi, nếu Chi nhánh có nhu cầu tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in với tên cũ đã làm thủ tục thông báo phát hành thì thực hiện đóng dấu tên mới vào bên cạnh tiêu thức tên đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ).

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KT thuế số 1;
- Lưu VT-TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga