TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP. H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14019/CT-TTHTV/v chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty LD Thủy sản Việt - Nga SeaprimficoĐịa chỉ: 2-4-6 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
MST: 0300755379

Trả lời văn bản số 40/SPFC ngày 07/12/2015 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định thuế suất thuế GTGT:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

…”

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

Căn cứ Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về việc cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in:

“2. Hóa đơn do cơ quan thuế cấp theo từng số tương ứng với đề nghị của tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh gọi là hóa đơn lẻ.

Riêng đối với tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khu trừ có bán đấu giá tài sản, trường hp giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế giá trị gia tăng được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hóa đơn giá trị gia tăng để giao cho người mua.

3. Cơ quan thuế cấp hóa đơn l cho việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được xác định như sau:

-Đối với tổ chức: Cơ quan thuế qun lý địa bàn nơi tổ chức đăng ký mã số thuế hoặc nơi tổ chức đóng trụ sở hoặc nơi được ghi trong quyết định thành lập.

Tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cu sử dụng hóa đơn l phải có đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ (mẫu số 3.4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Căn cứ đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ và các chứng từ mua bán kèm theo, cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn người nộp thuế xác định số thuế phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế. Riêng trường hp được cấp hóa đơn giá trị gia tăng lẻ thì số thuế giá trị giatăng phải nộp là số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng cấp lẻ.

Người đề nghị cấp hóa đơn lẻ lập hóa đơn đủ 3 liên tại cơ quan thuế và phải nộp thuế đầy đủ theo quy định trước khi nhận hóa đơn lẻ. Sau khi có chứng từ nộp thuế của người đề nghị cấp hóa đơn, quan thuế có trách nhiệm đóng du cơ quan thuế vào phía trên bên trái của liên 1, liên 2 và giao cho người đề nghị cấp hóa đơn, liên 3 lưu ti cơ quan thuế.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hp Công ty LD Thủy sản Việt - Nga Seaprimfico hoạt động theo GPĐT số 10/KTĐN-GPĐT ngày 30/06/1988 của Bộ Kinh tế Đối ngoại, theo quyết định số 5252/QĐ- UB ngày 21/08/2001 của UBND TP.HCM gia hạn thời gian hoạt động của Công ty LD Thủy sản Việt Nga Seaprimfico đến ngày 30/06/2006. Chấp hành theo Quyết định số 1997/QĐ- UBND ngày 10/5/2002 của UBND TP về việc thu hồi và giao đất xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, Công ty đã dừng hoạt động sn xuất kinh doanh từ năm 2007 và hiện nay không còn trụ sở làm việc (đã bàn giao mặt bằng cho UBND Quận 2), nay Công ty tổ chức bán thanh lý tài sản (xe ôtô, phế liệu, máy vi tính, máy in...) và thu tiền cho thuê kho bãi thì Công ty liên hệ với Phòng Ấn Chỉ - Cục Thuế TP. HCM mua hóa đơn GTGT do Cục Thuế đặt in để lập, xuất giao cho người mua và kê khai nộp thuế theo quy đnh (thuế suất thuế GTGT được áp dụng theo thuế suất hàng hóa cung cấp).

Khi lập hồ sơ giải thể doanh nghiệp, Công ty thực hiện tổng hợp doanh thu, chi phí của hoạt động cho thuê kho bãi, thanh lý tài sản vào hồ sơ quyết toán thuế TNDN theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
-Như trên;
-P.KT1;
-
P.PC;
-
Lưu (HC, TTHT).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga