BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1402/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Tiền tàu xe khi nghỉ phép năm.

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2005

Kính gửi

Công ty Chế biến thực phẩm MEKO,
Khu Công nghiệp Trà Nóc, Cần Thơ

Trả lời công văn số 011/MHO-2005 ngày 06/5/2005 của quý Công ty hỏi về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 77 của Bộ luật Lao động và mục 2 Phần II của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thì tiền tàu xe đi lại khi nghỉ phép năm do hai bên thỏa thuận (không bắt buộc).

2. Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động dưới 3 tháng, nếu đã thỏa thuận được thanh toán tiền tàu xe đi lại, thì hàng tháng ngoài tiền lương còn được thanh toán một khoản tiền ít nhất bằng 9% so với tiền lương tháng theo hợp đồng lao động.

Đề nghị quý Công ty thực hiện đúng các quy định của pháp luật lao động, bảo đảm quyền lợi cho người lao động./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐVL
.

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng