BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1402/TCHQ-GSQL
V/v phân loại mặt hàng kính ôtô

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận đượccông văn số 10953/HQHP-PNV tháng 10/2008 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng nêuvướng mắc về việc thực hiện kết quả phân tích phân loại số 2078/PTPLMB-NV ngày16/10/2008 của Trung tâm PTPL miền Bắc. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày29/08/2003 của Bộ Tài chính thì mặt hàng kính an toàn đã được lắp khung và kínhđã được lắp điện trở sấy, dùng để lắp tại cửa xe ôtô 16 chỗ thuộc nhóm 87.08,mã số chi tiết 8708.29.19.90, thuế suất thuế nhập khẩu 20%.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn đểCục Hải quan TP. Hải Phòng biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn