TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1402/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Công ty SHELL Việt Nam TNHH

Trả lời văn bản số SVN/FIN/2006006 ngày 10/3/2006 của Công ty Shell Việt Nam TNHH đề nghị hướng dẫn về thuế áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định của Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính và Công văn số 1108/TCT-ĐTNN ngày 29/3/2006 của Tổng cục thuế thì “Hoạt động kinh doanh dịch vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam được xác định thuộc đối tượng chịu thuế tại Việt Nam khi dịch vụ đó được tiêu dùng tại Việt Nam và nguồn tiền thanh toán trả từ Việt Nam”. Do đó, trường hợp Công ty Shell tại nước ngoài và Công ty bảo hiểm nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam cung cấp dịch vụ tính lương cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, các dịch vụ được tiêu dùng tại Việt Nam và nguồn tiền thanh toán trả từ Việt Nam, nên dịch vụ này thuộc đối tượng chịu thuế tại Việt Nam theo quy định của Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Đối với dịch vụ bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển từ nước ngoài về Việt Nam cho Công ty Shell Việt Nam TNHH là dịch vụ tiêu dùng tại nước ngoài nên không thuộc đối tượng chịu thuế tại Việt Nam.

Các khoản chi phí đào tạo, hội thảo tại nước ngoài do Công ty Shell Việt Nam TNHH trực tiếp chi trả, có hợp đồng và chứng từ thanh toán thì được hạch toán vào chi phí khi xác định thuế TNDN của Công ty Shell Việt Nam TNHH. Đối với Công ty Shell nước ngoài, các dịch vụ đào tạo, hội thảo được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam thì không phải nộp thuế tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Shell Việt Nam TNHH biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Lưu VT, Ban ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến