BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1402/TCT-TNCN
V/v kê khai nộp thuế TNCN cho nhân viên làm việc tại chi nhánh

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn – Dịch vụ vềTài sản – Bất động sản DATC.

Trả lời công văn số 44/CV-DCSC ngày 01/4/2010 của Công ty Cổphần Tư vấn – Dịch vụ về Tài sản – Bất động sản DATC về việc kê khai nộp thuếthu nhập cá nhân cho nhân viên làm việc tại Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm a, khoản 1 Điều 24 Luật thuế Thu nhập cá nhân củaQuốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2, số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định:

“Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm kê khai, khấutrừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đối với các loại thunhập chịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế;”

Tại tiết 2.1.4, điểm 2.1, khoản 2, mục II, phần D Thông tưsố 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Thuế nhu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều củaLuật Thuế thu nhập cá nhân quy định:

“Nơi nộp hồ sơ khai thuế tháng hoặc quý và hồ sơ quyết toánthuế.

a) Đối với đơn vị trả thu nhập là tổ chức, cá nhân sản xuất,kinh doanh: nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cánhân sản xuất kinh doanh”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Chi nhánh của Công tyCổ phần Tư vấn – Dịch vụ về Tài sản – Bất động sản DATC có trụ sở tại Thành phốHồ Chí Minh, là đơn vị trực tiếp chi trả thu nhập cho nhân viên đang làm việctại Chi nhánh thì thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân hàng tháng hoặcquý và quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý Chi nhánh. Chi nhánhcó trách nhiệm khấu trừ thuế phải nộp theo tiền lương, tiền công trả cho nhânviên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Tư vấn – Dịch vụ vềTài sản – Bất động sản DATC được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi Cục thuế Quận 3 – TP. HCM.
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương