VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1402/VPCP-KTTH
V/v thực hiện chính sách thuế đối với các dự án ODA

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 2348 TC/TCT ngày 17 tháng 3 năm 2003), của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1087 BKH/KTĐN ngày 27 tháng 02 năm 2003), vê việc chính sách thuế đối với các dự án ODA vay của Pháp và Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính: thuế thu nhập doanh nghiệp của các Nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án ODA tại Việt Nam, thuế thu nhập cá nhân của người nước ngoài làm việc cho các Nhà thầu trong các dự án ODA tại Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần mà Việt Nam đã ký với các nước. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao làm việc với các Nhà tài trợ để giải thích, thuyết phục và hướng dẫn thực hiện cho thống nhất.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy