TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1403/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2015

Kính gởi: Công ty Cổ Phần In VàBao Bì Minh Phúc
Đ/chỉ: A 34/I-A35 /I đường D2, KCN Vĩnh Lộc, Q. Bình Tân
MST: 0301483336

Trả lời văn thư ngày 14/01/2015 củaCông ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 45/2013/TT-BTCngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế đệ quản lý, sử dụng và trích khấuhao tài sản cố định (TSCĐ):

+ Tại Khoản 1 Điều 4 quy định:

“Xác định nguyên giá tài sản cố địnhhữu hình:

a) TSCĐ hữu hình mua sắm:

Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kểcả mua mới và cũ): là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (khôngbao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chira tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như:lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản cố định; chi phívận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trướcbạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác.

...”

+ Tại Điểm đ Khoản 2 Điều 4 quyđịnh:

“Quyền sử dụng đất không ghi nhận làTSCĐ vô hình gồm:

...

+ Thuê đất trả tiền thuê một lần chocả thời gian thuê (thời gian thuê đất sau ngày có hiệu lực thi hành của Luậtđất đai năm 2003, không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) thì tiềnthuê đất được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh theo số năm thuê đất.”

Căn cứ Điểm h, Điểm k, Khoản 2.2Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định:

“h. Khấu hao đối với công trình trên đấtvừa sử dụng cho sản xuất kinh doanh vừa sử dụng cho mục đích khác thì không đượctính khấu hao vào chi phí được trừ đối với giá trị công trình trên đất tương ứngphần diện tích không sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp có công trìnhtrên đất như trụ sở văn phòng, nhà xưởng, cửa hàng phục vụ cho hoạt động sảnxuất kinh doanh của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí đượctrừ khi xácđịnh thu nhập chịu thuế theo đúng mức trích khấu hao và thời gian sử dụng tài sản cốđịnh quy định hiện hành của Bộ Tài chính đối với các công trình này nếu đáp ứngcác điều kiện như sau:

- Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtmang tên doanh nghiệp (trong trường hợp đất thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp)hoặc có hợp đồng thuê đất, mượn đất giữa doanh nghiệp với đơn vị, cá nhân có đấtvà đại diện doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chínhxác của hợp đồng (trong trường hợp đất đi thuê hoặc đi mượn).

- Hóa đơn thanh toán khối lượng côngtrình xây dựng bàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng công trình, thanh lý hợp đồng,quyết toán giá trị công trình xây dựng mang tên, địa chỉ và mã số thuế củadoanh nghiệp .

- Công trình trên đất được quản lý,theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định.

...

k. Quyền sử dụng đất lâu dài khôngđược trích khấu hao và phân bổ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịuthuế; quyền sử dụng đất có thời hạn nếu có đầy đủ hoá đơn chứng từ và thực hiệnđúng các thủ tục theo quy định của pháp luật, có tham gia vào hoạt động sảnxuất kinh doanh thì được phân bổ dần vào chi phí được trừ theo thời hạn đượcphép sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bao gồm cả trườnghợp dừng hoạt động để sửa chữa, đầu tư xây dựng mới).

Trường hợp Công ty theo trình bày kýhợp đồng mua nhà xưởng (bao gồm chuyển quyền sử dụng đất thuê) được xây dựngtrên đất thuê tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân để phục vụ cho hoạt độngsản xuất kinh doanh, trong hợp đồng có tách riêng được giá trị nhà xưởng và giátrị chuyển Quyền sử dụng đất thuê (thời gian thuê 40 năm). Nếu TSCĐ (nhà xưởng)được xây dựng trên đất thuê đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điểm h Khoản2.2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC thì được trích khấu hao tính vào chi phíđược trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Đối với quyền sử dụng đất có thờihạn (đất thuê)được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh theo số năm thuê đất còn lại ghitrong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp Công ty có chi phí trảlãi vay do vay tiền của Ngân hàng để thanh toán hợp đồng mua nhà xưởng thìkhoản chi phí lãi vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản này đượctính vào nguyên giá tài sản và giá trị quyền sử dụng đất.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Lưu: HC, TTHT.
324944-22 Nghi.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga