BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1403/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện Quyết định số 827/2006/QĐ-BKH

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Trả lời công văn số 12830/HQHP-NVngày 16/12/2008 của Cục Hải quan TP.Hải Phòng về vướng mắc trong việc thực hiệnQuyết định số 827/2006/QĐ-BKH ngày 15/08/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầutư. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục thiết bị, máymóc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuấtđược ban hành kèm theo Quyết định số 827/2006/QĐ-BKH ngày 15/08/2006 của Bộtrưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì mặt hàng Quạt ba cấp cao áp đồng bộ chuyêndùng cho thông gió Model T2.90.3 x 45kw (tổng công suất là 135kƯQW0, dùng điện380/400V, sải cánh 90cm x 09 cánh, lưu lượng 11 m3/giây, áp suất khí 7800Pa)của Công ty CP CAVICO Giao thông theo tờ khai hải quan số 340/NK /NĐT-NPT ngày18/04/2008 tại Chi cục Hải quan KVII - Cục Hải quan TP. Hải Phòng thuộc phânnhóm 8414.59 là hàng hóa trong nước đã sản xuất được và phải chịu thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan trả lời đểCục Hải quan TP.Hải Phòng biết, thực hiện./

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn