ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1403/UBDT-CSDT
V/v kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Phúc đáp Công văn số 9359/UBND-VX ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Ủy bannhân dân tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị cho tỉnh Đồng Nai kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTgỦy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015. Hiện nay, Ủy banDân tộc đang trình Thủ tướng Chính phủ chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020, trong đó có các nội dung tiếp tục thực hiện chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg.

Ủy ban Dân tộc trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, CN UBDT (b/c);
- Website UBDT;
- Lưu VT vụ CSDT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Sơn Phước Hoan