BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1404/BNN-TC
V/v: Rà soát mã số quan hệ ngân sách

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: Các đơn vị dự toán cấp 2 trực thuộcBộ
(Đơn vị dự toán cấp 2 có các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc)

Ngày 15/01/2013, Bộ Tài chính có Công văn số 814/BTC-KBNN vềviệc thực hiện triển khai hệ thống TABMIS. Triển khai theo nội dung của Côngvăn, Bộ đã tổ chức các lớp đào tạo về hệ thống TABMIS cho các đơn vị dự toáncấp 2 có các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc. Tuy nhiên, hiện nay một số đơnvị cấp 2 vẫn chưa có mã quan hệ ngân sách (một số Cục, Viện dùng chung mã QHNScủa Văn phòng Cục, Viện). Do vậy, Bộ chưa thể phân bổ dự toán trên TABMIS chocác đơn vị này.

Để đảm bảo triển khai hệ thống đồng bộ, đề nghị các đơn vịdự toán cấp 2 có các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc rà soát lại mã QHNS củađơn vị và các đơn vị dự toán cấp dưới.

Các đơn vị chưa có mã quan hệ ngân sách thực hiện đăng ký mãQHNS theo hướng dẫn của Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộtrưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy định về mã số các đơn vị có quan hệvới ngân sách và Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 về việc sửa đổi,bổ sung một số điểm của Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC .

(Ghi chú: Các đơn vị có thể tải và tra cứu danh mục mã quanhệ ngân sách của các đơn vị trực thuộc Bộ hiện có tại website của Vụ Tài chínhtheo đường link: http://vutaichinhbnn.gov.vn/Huong-dan-tabmis.aspx)

Sau khi có mã QHNS mới, các đơn vị báo cáo về Bộ để thựchiện tổng hợp giao dự toán./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT Vụ TC.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
Phạm Văn Hưng