BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1404/BXD-KTXD
V/v tạm ứng hợp đồng xây dựng đối với hợp đồng do người dân tự thực hiện.

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2014

Kính gửi: Khobạc Nhà nước

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1304/KBNN-KSC ngày30/5/2014 của Kho bạc Nhà nước đề nghị hướng dẫn về bảo lãnh tạm ứng hợp đồngxây dựng đối với hợp đồng do người dân tự thực hiện. Sau khi xem xét, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

Tại khoản 3, Điều 1, Nghị định số 207/2013/NĐ-CPngày 11/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CPngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng đã quy định:“Trướckhi bên giao thầu thực hiện việc tạm ứng hợp đồng cho bên nhận thầu, thì bênnhận thầu phải nộp cho bên giao thầu bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với giá trịtương đương khoản tiền tạm ứng.” Như vậy, việc bảo lãnh tạm ứng hợp đồng làbắt buộc đối với mọi loại hợp đồng xây dựng.

Kho bạc Nhà nước căn cứ ý kiến trên để tổ chứcthực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD.
T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh