Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 1404 TC/QLCS NGÀY 18 THÁNG 02 NĂM 2002
VỀ VIỆC BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRANG BỊ, SỬ DỤNG
XE Ô TÔ, XE MÁY CÔNG, XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC

Kínhgửi : - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,

- Cơ quan Trung ương của cácđoàn thể,

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 29/2001/CT-TTg ngày 30-11-2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thựchành tiết kiệm, chống lãng phí, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể và Uỷ ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai rà soát lại việc mua sắm,xây dựng, bố trí sử dụng tài sản Nhà nước của tất cả các cơ quan, đơn vị hànhchính sự nghiệp trực thuộc; đồng thời xử lý các trường hợp mua sắm, bố trí sửdụng tài sản không đúng quy định của Nhà nước và báo cáo kết quả về Bộ Tàichính theo các nội dung sau:

1- Tình hình mua sắm, xây dựng và bố trí sử dụng tài sảncông:

a) Thực hiện các chế độ, tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tôđối với các chức danh được đưa đón từ nơi ở tới nơi làm việc hàng ngày và phụcvụ công tác chung cũng như tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, trangbị điện thoại của Nhà nước.

b) Kết quả mua xe tô tô, cải tạo nâng cấp và xây dựng mớitrụ sở làm việc năm 2001 (trong đó cần nêu cụ thể số xe ô tô mua sắm vượt chếđộ về số lượng hoặc vượt chế độ về giá quy định).

c) Kết quả điều chuyển, thanh lý xe ô tô, trụ sở làm việc vàmột số tài sản có giá trị khác trong năm 2001.

d) Số xe hai bánh gắn máy công hiện có đến 31-12-2001, chếđộ quản lý của cơ quan về việc mua, sử dụng xe máy công này (nếu có).

c) Những tồn tại trong quản lý tài sản công.

(Số liệu báo cáo cụ thể một số tài sản tổng hợp theo biểuphụ lục số 1, 2 đính kèm).

2- Kết quả xử lý cáctrường hợp mua sắm, quản lý sử dụng xe ô tô, điện thoại và xây dựng trụ sở làmviệc không đúng chế dộ của Nhà nước đã quy định.

3- Các biện pháp triển khai thực hành tiết kiệm theo Chỉ thịcủa Thủ tướng Chính phủ của Bộ, ngành địa phương trong thời gian tới.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,cơ quan Trung ương của các đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương khẩn trương thực hiện và gửi báo cáo kết quả về Bộ Tài chính(Cục Quản lý công sản) trước ngày 28 tháng 02 năm 2002 để tổng hợp báo cáo Thủtướng Chính phủ.


BÁO CÁOMUA MỚI, ĐIỀU CHUYỂN, THANH LÝ PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI NĂM 2001
CUẢ (BỘ, NGÀNH HOẶC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG)....

(Phụ lục số I kèm theo công văn số... ngày... tháng... năm 2002 của BộTài chính)

STT

Tên cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc

Tổng số xe hiện có đến thời điểm
(31-12-2000)

Số xe đã tính khấu hao hết (theo QĐ 35 TTC-QĐ-CĐKT ngày 22-5-1997 của BTC)

Số xe ôtô được phép sử dụng theo TCĐM

Số xe ô tô hiện có so với TCĐM

Thay đổi về xe ô tô trong năm 2001

Xe máy (mô tô)

Xe ô tô

Xe máy

Xe ô tô

Thừa

(+)

Thiếu

(-)

Điều chuyển

Thanh lý

Mua mới

Nguồn vốn mua mới xe ôtô

Số lượng

xe

Nguyên giá

trđ

Giá trị còn lại

trđ

Số lượng

xe

Nguyên giá

trđ

Giá trị còn lại

trđ

Số tiền thanh lý đã nộp NSNN

Số lượng (chi tiét từng xe)

xe

Đơn giá

tr đ

Trong đó vượt chế độ quy định

Vốn Ngân sách

Viện trợ

trđ

Nguồn khác

trđ

số lượng

xe

Giá trị

trđ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Tổng số

Chi tiết (theo các cơ quan, đơn vị, Sở, Ban, ngành thuộc cấp mình quản lý )

- Cơ quan A

- Cơ quan B

Người lập biểu

Trưởng kế toán tài vụ

Ngày... tháng ... năm 2002

Thủ trưởng Bộ, ngành hoặc Chủ tịch UBND

Tỉnh thành phố.............................

(Ký tên, đóng dấu)


BÁO CÁOTÌNH HÌNH SỬA CHỮA LỚN, ĐIỀU CHUYỂN, THANH LÝ, XÂY DỰNG MỚI TRỤ SỞ LÀM VIỆC
NĂM 2001 CỦA (BỘ, NGÀNH HOẶC UBND TỈNH, TP TRỰC THUỘC TW)...........

(Phụ lục số 2 kèm theo công văn số... ngày... tháng... năm 2002 của BộTài chính)

STT

Tên cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc

Diện tích sử dụng nhà làm việc hiện có đến (31/12/2000)

Tổng diện tích nhà làm việc được phép sử dụng theo TCĐM tại QĐ số 147/1999/QĐ-TTg

Diện tích nhà làm việc hiện có so với TCĐM

Thay đổi trong năm 2001

Thừa

(+)

Thiếu

(-)

Điều chuyển

Thanh lý

Xây dựng mới

Sửa chữa lớn

Nguồn vốn xây dựng mới, sửa chữa lớn

m2

m2

Số lượng

m2

Nguyên giá

trđ

Giá trị còn lại

trđ

Số lượng

m2

Nguyên giá

trđ

Giá trị còn lại

trđ

Số tiền thanh lý đã nộp NSNN

Số lượng

m2

Giá trị

trđ

Số lượng

m2

Giá trị

trđ

Vốn NS

trđ

Viện trợ

trđ

Nguồn khác

trđ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Tổng số:

Chi tiết

(theo từng cơ quan đơn vị thuộc cấp mình quản lý)

- Cơ quan A

- Cơ quan B

Người lập biểu

Trưởng kế toán tài vụ

Ngày... tháng ... năm 2002

Thủ trưởng Bộ, ngành hoặc Chủ tịch UBND

Tỉnh thành phố.............................

(Ký tên, đóng dấu)