BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1404/TCHQ-GSQL
V/v phân loại thiết bị vệ sinh

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 2041/HQĐN-NV ngày 06/10/2008 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc phân loạicác mặt hàng thiết bị vệ sinh theo các tờ khai hải quan số 2434/NK /ĐTKD/NT ngày06/06/2008 và 2626/NK /ĐTKD/NT ngày 18/06/2008 của Công ty CP Thiết bị vệ sinhCAESAR Việt Nam tại Chi cục Hải quan Nhơn Trạch - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày29/08/2003 của Bộ Tài chính; công văn số 3657/TCHQ-GSQL ngày 14/08/2006 củaTổng cục Hải quan thì:

STT

Tên hàng

Mã số

Thuế suất

Tờ khai số 2434/NK /ĐTKD/NT ngày 06/06/2008

Van vòi nước (Van có vòi kết hợp)

1

Bằng plastic và có đường kính trong từ 1cm đến 2,5cm

8481.80.51.00

20

Loại khác

8481.80.59.00

20

2

Bộ xả nước (Xi phông) bằng sắt hoặc thép

7324.90.90.00

30

3

Vòi sen bằng đồng

7418.20.00.00

38

Tờ khai số 2636/NK /ĐTKD/NT ngày 18/06/2008

4

Nút vặn xả nước bằng plastic

3923.50.00.00

23

5

Thân vòi nước bằng đồng (dùng cho vòi, van có đường kính trong từ 25mm trở xuống)

8481.90.21.00

10

6

Nút nhấn xả nước bằng đồng

7418.20.00.00

38

7

Khớp nối bằng đồng

7418.20.00.00

38

8

Bát bắt tay sen bằng plastic

3925.90.00.00

36

9

Bộ xả vòi nước (Xi phông) bằng sắt

7324.90.90.00

30

Tổng cục Hải quan hướng dẫn CụcHải quan tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Văn Cẩn