BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1404/TCT-CNTT
V/v Đăng thông tin về tổ chức đã được cấp Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Cục Tin học và Thống kê tài chính –Bộ Tài chính

Ngày 25/4/2011, Tổng cục Thuế đã cấp Giấy công nhận tổ chứccung cấp dịch vụ T-VAN số: 02/GCN-TCT cho Công ty Cổ phần Công nghệ thông tinĐông Nam Á.

Căn cứ quy định tại điều 25 thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày10/11/2010 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế của Bộ Tài chính,Tổng cục Thuế đề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính đăngthông tin về tổ chức đã được cấp Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VANnêu trên trên Trang thông tin điện tử (Website) của Bộ. Nội dung thông tin đăngtải:

- Tên tổ chức đã được cấp Giấy công nhận tổ chức cung cấpdịch vụ T-Van: Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Đông Nam Á.

- Điện thoại : 04 35683369 Fax: 04 35683369

- Email: tax24@seatechit.com.vn

- Website cung cấp dịch vụ T-VAN: www.tax24.com.vn

Đề nghị Cục Tin học và Thống kê Tài chính – Bộ Tài chính tạođiều kiện thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TTHT (để đăng thông tin lên trang web);
- Lưu: VT, CNTT(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường