ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1404/UBDT-CSDT
V/v cho hộ cận nghèo được thụhưởng chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Phúc đáp văn bản s 96/TTr- UBNDngày 11 tháng 11 năm 2015 của tỉnh Ninh Thuận về việc cho hộ cận nghèo được thụ hưởng chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ,Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 điều 1 về đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg: Là hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo tiêu chí hộ nghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015, sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp chưa có hoặc chưa đủ đất ở, đất sản xuất theo định mức quy định tại địa phương, có khó khăn về nước sinh hoạt; chưa được hưởng các chính sách về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Như vậy, hộ cận nghèo không thuộc đối tượng được thụ hưởng chính sách theo Quyết định này.

Ủy ban Dân tộc trả li để Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nghiên cứu thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (b/c);
- Website UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Sơn Phước Hoan