VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1404/VPCP-ĐP
V/v triển khai thực hiện Thông báo số 16/TB-VPCP ngày 09/01/2009.

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2009

Kính gửi

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Y tế;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Xétđề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tại buổi làm việc với Phó Thủ tướngNguyễn Sinh Hùng tại Văn phòng Chính phủ ngày 25 tháng 02 năm 2009 về việctriển khai thực hiện Thông báo số 16/TB-VPCP ngày 09 tháng 01 năm 2009 của Vănphòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Tỉnh và ý kiến các Bộ: Kế hoạch vàĐầu tư, Tài chính, Phó Thủ tướng có ý kiến như sau:

1.Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và các Bộ khẩn trương triển khai thực hiện cácnội dung Thủ tướng Chính phủ đã giao tại Thông báo số 16/TB-VPCP ngày09/01/2009 của Văn phòng Chính phủ.

2.Đối với các dự án nằm trong Danh mục sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ: đườngnối thị xã Vị Thanh với thành phố Cần Thơ giai đoạn 1; tuyến Bốn Tổng – MộtNgàn; bờ kè kênh Xáng Xà No giai đoạn 1; đê bao Vị Thanh – Long Mỹ; đường giaothông đến trung tâm xã chưa có đường ô tô (10 xã giai đoạn 1 và 7 xã giai đoạn2); nâng cấp Bệnh viện đa khoa tuyến huyện (7 huyện): Bộ Kế hoạch và Đầu tư, BộTài chính bố trí đủ vốn theo tiến độ thực hiện dự án.

3.Các dự án: đường nối thị xã Vị Thanh với thành phố Cần Thơ giai đoạn 2; bờ kè kênhXáng Xà No (24 xã còn lại); Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang, quy mô 500giường: Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, bổ sung vào danh mục đầu tư sử dụngnguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 – 2010, báo cáo Thủ tướng Chínhphủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trước mắt tạm ứng từ nguồn dự phòngtrái phiếu Chính phủ theo tiến độ thực hiện của dự án. Riêng dự án bệnh viện Đakhoa tỉnh Hậu Giang cần đảm bảo đủ vốn cho Tỉnh để hoàn thành đưa vào sử dụngtrong năm 2010.

4.Về việc bổ sung quy hoạch Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh vào quy hoạch chung KhuCông nghiệp Việt Nam và thành lập Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh: đồng ý về chủtrương, Tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng trình tự quy định,trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

5.Về dự án khu công nghiệp Sông Hậu: đồng ý bố trí tiếp 30 tỷ đồng trong năm 2009để giải ngân theo tiến độ; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính bố trívốn cho Tỉnh thực hiện.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và các Bộ, cơquan có liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- TTg, các Phó TTg Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hậu Giang,
- VPCP: BTCN, các PCN, cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH, TKBT, KGVX;
- Lưu: VT, ĐP (5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng