BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1405/BXD-KTXD
V/v định mức công tác bả ma tít để thanh toán hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 3 thuộc dự án Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng (GĐ2).

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2014

Kính gửi: Tổng công ty xây dựng số1 TNHH một thành viên

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 849/TCT-BLĐ ngày 28/5/2014của Tổng công ty xây dựng số 1 TNHH một thành viên về việc xác định định mứccông tác bả bột sơn Kova để thanh toán hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 3thuộc dự án Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2). Sau khi xem xét, BộXây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc lập và quản lý định mức xây dựng thực hiệntheo quy định tại Điều 13, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 củaChính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

2. Việc thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựngthực hiện theo các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký và phù hợp với các quy địnhcủa pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Theo nội dung văn bản số 849/TCT-BLĐ đây là gói thầu đấu thầu rộng rãi; hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.Theo quy định tại khoản 1, Điều 27, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, thì nhà thầu cóquyền quyết định định mức, đơn giá và các chi phí khác có liên quan đến giá dựthầu khi tham gia đấu thầu. Như vậy, nếu các bên thỏa thuận sẽ chỉ điều chỉnhlại định mức hao phí vật tư theo thực tế thi công tại hiện trường và không vượtđơn giá trúng thầu, thì việc thanh toán công tác bả ma tít trên cơ sở đơn giánhân công, máy thi công theo hợp đồng đã ký và giá vật liệu đã được điều chỉnhtheo mức hao phí vật tư thực tế thi công được các bên chấp thuận, đảm bảo nguyêntắc không vượt các mức hao phí vật tư trong chiết tính đơn giá trúng thầu làphù hợp.

Tổng công ty xây dựng số 1 TNHH một thành viên căn cứý kiến trên để thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh