BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1406/BXD-KTXD
V/v điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2014

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tưtỉnh Cà Mau

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 625/SKHĐT-XD ngày 05/5/2014của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồngxây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng trong hoạt động xâydựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và phù hợp với quy định của phápluật tương ứng với từng thời kỳ.

2. Việc điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xâydựng công trình đối với các gói thầu do Ban quản lý dự án – UBND huyện Trần VănThời – Cà Mau quản lý đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể tại văn bản số 114/BXD-KTXD ngày 22/6/2012.

3. Việc chuyển tiếp áp dụng Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạtđộng xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 2 của Nghị định này.

4. Về nguyên tắc đối với các hợp đồng đã ký trướcngày có hiệu lực của Nghị định số 207/2013/NĐ-CP thì việc điều chỉnh giá đượcáp dụng cho toàn bộ giá trị hợp đồng, bao gồm cả giá trị tạm ứng hợp đồng, trừtrường hợp các bên có thỏa thuận khác. Do không có hồ sơ hợp đồng của các góithầu này, nên Bộ Xây dựng không có đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể đối với trườnghợp này việc điều chỉnh giá hợp đồng có phù hợp hay không.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau căn cứ ý kiến trênđể thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh