VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1406/VPCP-KTN
V/v kiểm toán Dự án đường ống dẫn khí PM3 - Cà Mau

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ: Xây dựng, Công Thương;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Vềđề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 691/DKVN-HĐQT ngày 10 tháng02 năm 2009), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 625/BKH-QLĐTngày 03 tháng 02 năm 2009), Tài chính (công văn số 1578/BTC-ĐT ngày 11 tháng 02năm 2009), Công Thương (công văn số 1124/BCT-NL ngày 12 tháng 02 năm 2009), Xâydựng (công văn số 158/BXD-KTXD ngày 11 tháng 02 năm 2009) và Kiểm toán Nhà nước(công văn số 76/KTNN-CNV ngày 06 tháng 02 năm 2009) về kết quả kiểm toán Dự ánđường ống dẫn khí PM3 – Cà Mau, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến nhưsau:

1.Đồng ý với ý kiến của Bộ Xây dựng tại công văn nêu trên về việc sử dụng thiếtkế tổng thể (FEED) làm cơ sở để ký Hợp đồng EPC Dự án đường ống dẫn khí PM3 –Cà Mau.

2.Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quannghiên cứu, sớm ban hành văn bản hướng dẫn việc sử dụng FEED làm cơ sở để lậpTổng dự toán, xác định giá trị gói thầu và ký kết hợp đồng EPC đối với các dựán có tính đặc thù của ngành Dầu khí.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên (gửi kèm văn bản);
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Ban Chỉ đạo NN các dự án trọng điểm về DK;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Ban QL dự án cụm khí Điện Đạm Cà Mau;
- VPCP: BTCN, PCN, Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, TTĐT, TKBT, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (4), MT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý