VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1406/VPCP-KTTH
V/v thuế thu nhập các nhân của người Việt Nam làm việc trong các Văn phòng đại diện thuộc LHQ

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Bộ Tài chính

Văn Phòng Chính Phủ nhận được công văn số 1727 TC/TCT ngày 26 tháng 2 năm 2003 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập cá nhân của người Việt Nam làm việc trong các văn phòng đại diện thuộc Liên Hợp quốc, Văn Phòng Chính Phủ xin có ý kiến như sau:

Để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (công văn số 6936/VPCP-KTTH ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Văn Phòng Chính Phủ), Văn Phòng Chính Phủ đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Ngoại giao nghiên cứu, xem xét các vấn đề về:

- Tính ràng buộc pháp lý của Nghị quyết số 76(1) ngày 07 tháng 12 năm 1946 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đối với các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng.

- Danh sách những người Việt Nam là viên chức Liên Hợp Quốc quy định tại Điều 5 công ước về quyền ưu đãi miễn trừ của Liên Hợp Quốc.

Trên cơ sở đó thống nhất với Bộ Tư pháp về căn cứ pháp lý của việc thu thuế thu nhập cá nhân của người Việt Nam làm việc trong các Văn phòng đại diện thuộc Liên Hợp Quốc, đồng thời, có văn bản mới trả lời Văn phòng đại diện thuộc Liên Hợp Quốc tại Việt Nam biết./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy