BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1407/BXD-KTXD
V/v lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2014

Kính gửi: Trung tâm Quy hoạch vàKiểm định xây dựng Gia Lai – Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 07/TV-KĐXD ngày 22/5/2014của Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Gia Lai – Sở Xây dựng tỉnh GiaLai đề nghị hướng dẫn phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Saukhi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về phương pháp xác định tỷ lệ trực tiếp phí kháctrong chi phí xây dựng: Tỷ lệ trực tiếp phí khác áp dụng cho các xã ngoại thànhlà tỷ lệ áp dụng cho các công trình ngoài đô thị.

2. Về chi phí thiết bị trong dự toán xây dựng côngtrình:

Thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng bao gồmthiết bị công nghệ và thiết bị công trình theo quy định tại khoản 3, Điều 3 củaLuật Xây dựng số 16/2003/QH11 . Vì vậy, chi phí thiết bị được xác định cho toànbộ thiết bị lắp đặt vào công trình, không phân biệt thiết bị công nghệ haythiết bị công trình.

3. Về chi phí thẩm tra tối thiểu: Mức chi phí thẩmtra tối thiểu được công bố kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 củaBộ trưởng Bộ Xây dựng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

4. Về áp dụng định mức dự toán xây dựng công trìnhtheo chiều cao và chiều sâu: Đối với các công tác có quy định về chiều cao,chiều sâu trong các tập định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố được hiểu làchiều cao, chiều sâu của công trình theo thiết kế tính từ cốt ±0.00. Như ví dụTrung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Gia Lai nêu trong văn bản số07/TV-KĐXD thì áp dụng định mức cho công trình có chiều cao ≤ 50m và chiều sâu ≤150m.

Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Gia Lai –Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai căn cứ ý kiến trên để thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh