BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1407/TCHQ-ĐTCBL
V/v xử lý hàng nhập lậu giả mạo về SHTT.

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2009

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Qua khảo sát của Cục Điều tra CBLvề tình hình thực thi bảo vệ quyền SHTT và phản ánh của các Cục Hải quan tỉnh,thành phố về tồn tại trong công tác xử lý hàng hóa nhập lậu bị các lực lượngHải quan bắt giữ có nghi vấn là hàng giả mạo về SHTT (theo quy định tại Điều213, Luật SHTT năm 2005). Nhằm tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh chống xâmphạm quyền SHTT trong lĩnh vực Hải quan, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vịcó liên quan trong công tác xử lý hàng vi phạm là hàng hóa giả mạo về SHTT nhưsau:

1. Trong quá trình xử lý hàng hóavi phạm, nếu phát hiện hàng hóa bị bắt giữ có dấu hiệu là hàng giả mạo về SHTT(hàng hóa nằm trong danh mục nhãn hiệu hàng hóa đã có yêu cầu kiểm tra, giámsát liên quan đến SHTT theo thông báo của Cục Điều tra chống buôn lậu hoặc củaCục Hải quan tỉnh, thành phố), cơ quan Hải quan căn cứ các bước nghiệp vụ trongquy trình thực thi bảo vệ quyền SHTT trong lĩnh vực Hải quan ban hành kèm theoQuyết định số 2808/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hảiquan để xác định hàng giả mạo về SHTT.

2. Việc xử lý hàng nhập lậu giả mạovề SHTT, yêu cầu đơn vị căn cứ quy định tại Nghị định số 106/2006/NĐ-CP ngày22/09/2006 quy định XPVPHC về sở hữu công nghiệp và số 56/2006/NĐ-CP ngày06/06/2006 về XPVPHC trong lĩnh vực văn hóa - thông tin của Chính phủ để xử lýtheo thẩm quyền và đúng các quy định hiện hành.

3. Lãnh đạo đơn vị có trách nhiệmchỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ trực thuộc rà soát lại việc xử lý hàng nhập lậuthời gian qua tại đơn vị, rút kinh nghiệm và chấn chỉnh kịp thời những trườnghợp xử lý không đúng quy định (nếu có), đồng thời quán triệt tới các đơn vịtrực thuộc nội dung tại văn bản này để thực hiện thống nhất, nghiêm túc.

4. Yêu cầu các đơn vị báo cáo Tổngcục Hải quan (Cục Điều tra CBL) đề nghị hỗ trợ và vướng mắc phát sinh (kèm đềxuất ý kiến) trong quá trình triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục ĐTCBL (để t/hiện)
- Vụ PC (để phối hợp)
- Lưu VT, ĐTCBL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn