TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP. H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14076/CT-TTHTV/v Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty vận tải đa phương thức 7Địa chỉ: 40 Lê Văn Linh, P.12, Q.4Mã số thuế: 0400101901-006

Trả lời văn bản số 553/2015-VTT7 ngày 07/12/2015 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 29/02/2012);

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2012 đến hết ngày 31/12/2013);

Trường hợp Công ty theo trình bày năm 2010 ký hợp đồng với Công ty ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam (CMST tại Trung Quốc và COSCO tại Hongkong) cung cấp dịch vụ vận chuyển và khai thuê hải quan cho hàng hóa, thiết bị thuộc dự án Nhà máy Đạm Cà Mau với điều khoản địa điểm thực hiện dịch vụ tại Việt Nam (từ cảng biển, sân bay trong nước đến công trường nhà máy Đạm Cà Mau) thì khi hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc khi thu tiền của Công ty nước ngoài, Công ty phải lập hóa đơn GTGT áp dụng thuế suất 10%, kê khai, nộp thuế theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
-Như trên;
-
Phòng PC;
-
Phòng KT3;
-
Lưu: VT, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga