TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1408/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hải quan đối với ủy thác xuất nhập khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Công ty thép Tây Đô(Đ/c: KCN Trà Nóc, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ)

Trả lời công văn số 134/TSC-KHKD ngày 06/10/2015 của Công ty thép Tây Đô về vướng mắc thủ tục xuất nhập khẩu ủy thác nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối tượng nộp văn bản kê khai đủ điều kiện được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày

Đề nghị Côngty căn cứ qui định tại điểm b, khoản 1 Điều 42 Thông tư số 38/2015/TT-BTC đthực hiện.

Đối tượng nộp văn bản kê khai đủ điều kiện được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày theo mẫu số 04/ĐKNT-SXXK /TXNK phụ lục VI ban hành kèm theo Thôngtư số 38/2015/TT-BTC : Công ty thép Tây Đô (người ủy thác) và Công ty Cổ phần kim khí miền Trung (người nhận ủy thác) phải nộp văn bn này.

Công ty thép Tây Đô kê khaiđầy đủ các tiêu chí tương ứng trên mẫu số 04/ĐKNT-SXXK /TXNK dẫn trên.

Công ty Cổ phần kim khí miền Trung kê khai các tiêu chí tương ứng tại điểm I, điểm II.2, II.3 mẫu số 04/ĐKNT-SXXK /TXNK dẫn trên.

2. Đối tượng nộp thuế và nộp hồ sơ hoàn, không thu thuế

Căn cứ quy định tại Điều 42, Điều 119, Điều 128, Điều 129 Thông tư số 38/2015/TT-BTC căn cứ các điều khoản thỏa thuận tại hp đồng ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu thì người thay mặt chủ hàng để thực hiện thủ tục nộp thuế và thực hiện quyết toán các vấn đề liên quan đến thuế là người nhận ủy thác (Công ty Cổ phần kim khí miền Trung).

3. Định mức thực tế để sản xuất sản phẩm xuất khẩu

Đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Điều 55 Thông tư số 38/2015/TT-BTC để thực hiện, theo đó định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu bao gồm định mức sử dụng nguyên liệu, định mức vật tư tiêu hao và tỷ lệ hao hụt nguyên liệu (bao gồm hao hụt tự nhiên, hao hụt do tạo thành phế liệu).

Trường hợp để sản xuất ra 01 tấn sản phẩm Công ty phải sử dụng hết 1.05 tấn phôi nguyên liệu thì định mức sử dụng thực tế (bao gồm cả tỷ lệ hao hụt) để quyết toán tình hình sử dụng nguyên vật liệu làm cơ sở thực hiện hoàn/không thu thuế là 1.05.

Lượng phế liệu, phế phẩm thu hồi được trong quá trình sản xuất còn giá trị thương mại bán, tiêu thụ nội địa thực hiện theo quy định tại Điều 71 Thông tư số 38/2015/TT-BTC .

4. Nội dung ủy thác xuất nhập khẩu:

Khi xuất khẩu sản phẩm có nguồn gốc từ nguyên vật liệu nhập khẩu, Công ty thép Tây Đô có thể trực tiếp làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm hoặc tiếp tục ủy thác cho Công ty Cổ phần kim khí miền Trung thực hiện.

Quá trình thực hiện hợp đồng ủy thác, hai bên có trách nhiệm phối hợp với nhau trong quá trình làm thủ tục hải quan và thủ tục quyết toán các vấn đliên quan đến thuế; chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung liên quan đến hợp đồng ủy thác xuất nhập khu.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc phát sinh đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh, PTCT (để b/cáo);
- Cục Hải quan TP.Cần Thơ (để theo d
õi);
- Cục Hải quan TP.Đà N
ng (để theo dõi);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha