BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1408/LĐTBXH –TL
V/v: Trả lương theo giờ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

- Công ty TNHH Sixth Grear Studios Việt Nam
(phòng 205, toà nhà Haviserco, tập thể Nguyễn Công Trứ, Hà Nội)

Trả lời công văn số 06/SGSVN ngày 27 tháng 3 năm 2007 về việc ghi tại trích yếu, sau khi xem xét, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Tại Điều 7 của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương quy định các hình thức trả lương, trong đó có tiền lương theo tháng và tiền lương theo giờ. Doanh nghiệp được quyền lựa chọn cách trả lương cho người lao động phù hợp với tính chất của nghề, công việc và tổ chức lao động của doanh nghiệp mình. Đồng thời tại Nghị định số 03/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam quy định mức lương tối thiểu theo tháng. Vì vậy, trường hợp doanh nghiệp chọn cách trả lương theo giờ thì phải bảo đảm mức lương theo giờ quy đổi ra tiền lương theo tháng không thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty được biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TLTC

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân