BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1408 TCT/NV2
V/v chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Công ty IBM Việt Nam

Trả lời văn thư ngày 4/03/2003 của Công ty IBM Việt Nam về việc giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ mục I Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17/01/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì: khoản chi phí đào tạo nhân viên, do cơ quan chi trả thu nhập thanh toán trực tiếp cho nơi đào tạo trên cơ sở hợp đồng và hoá đơn chứng từ hợp pháp, thì khoản chi phí đào tạo này không thuộc diện chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Trường hợp khi nhân viên không hoàn thành khoá học, phải bồi thường chi phí đào tạo cho Công ty thì khoản tiền bồi thường này được tính vào thu nhập của Công ty.

Đối với khoản tiền chi trả cho phương tiện đi lại khi nhân viên đi công tác có hoá đơn, chứng từ hợp lý là tiền công tác phí được thanh toán theo chế độ quy định thì khoản tiền này không phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Đối với khoản thu nhập của cá nhân do Công ty chi trả hộ tiền nhà, điện, nước thì khoản thu nhập này thuộc diện chịu thuế thu nhập thường xuyên. Riêng tiền nhà tính theo số thực tế chi trả hộ nhưng không vượt quá 15% số thu nhập về tiền lương, tiền công, tiền thù lao có tính chất đều đặn hàng tháng. Số tiền thực tế chi trả hộ về tiền thuê nhà phải đảm bảo có hoá đơn, chứng từ hợp lý theo quy định. Quy tắc này được áp dụng cho tất cả các cá nhân là người Việt Nam và người nước ngoài.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty IBM Việt Nam biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc