BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1408/TM-KH
V/v: Đóng góp ý kiến về Dự thảo lần 3 Văn bản toàn diện Chiến lược Tăng trưởng và Xóa đói giảm nghèo (CPRGS)

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(Ban Soạn thảo Văn bản toàn diện Chiến lược
Tăng trưởng và Xóa đói giảm nghèo)

 

Bộ Thương mại nhận được Dự thảo lần 3 Chiến lược toàn diện Tăng trưởng và Xóa đói giảm nghèo (CPRGS), Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Nhìn chung, dự thảo lần 3 đã có bước tiến bộ đáng kể so với những dự thảo lần trước, đã bổ sung nhiều nội dung phù hợp và sắp xếp lại bố cục Chiến lược cho hợp lý, rõ ràng, Bộ Thương mại nhất trí với những sửa đổi này.

Bên cạnh đó, Bộ Thương mại đã sửa trực tiếp vào bản Dự thảo và xin gửi kèm theo các trang có nội dung cần sửa để Quý Cơ quan tổng hợp.

 

T.L. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH THỐNG KÊ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trịnh Thanh Hiền