BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1409/BGTVT-KHĐT
V/v: Giải quyết kiến nghị cử tri Quốc hội khóa XII

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh An Giang;
- Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;
- Vụ Công tác đại biểu - Văn phòng Quốc hội;
- Ban dân nguyện - UBTV QH;
- UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh An Giang;
- Chủ tịch HĐND Tỉnh An Giang;
- Chủ tịch UBND Tỉnh An Giang;
- Giám đốc Sở GTVT Tỉnh An Giang.

Cử tri Tỉnh An Giang có ý kiến, kiến nghị liên quan đến ngànhGiao thông vận tải với nội dung như sau:

"Tình hình giải phóng hàng ở các cảng Thành phố Hồ Chí Minhhiện nay hết sức căng thẳng khiến tốc độ giao hàng bị chậm chễ. Trong khi các khochứa hàng đông lạnh ở Đồng bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh và cáctỉnh Đông Nam Bộ hiện nay đã chạy hết công suất. Từ đó ảnh hưởng đến tiến độthu mua của các doanh nghiệp chế biến. Trước mắt, cần chỉ đạo giải tỏa hiệntượng ách tắc giao thông tại các cảng Thành phố Hồ Chí Minh và rút ngắn thờigian chờ đợi làm thủ tục xuất nhập khẩu. Lâu dài cần đầu tư mở rộng cửa Định Anvà Kinh Quan Chánh Bố cho tàu có trọng tải 20.000 tấn có thể qua lại thuận lợitrong mùa khô".

Về vấn đề này, Bộ GTVT xin trả lời như sau:

1. Về việc giải quyết chậm trễ, ùn tắc giải phóng hàng hóatại các cảng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại vănbản số 1369/TTg-KTN ngày 20 tháng 8 năm 2008 về việc giải quyết tình hình tồnđọng hàng hóa tại cảng biển khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Bộ GTVT đã thành lậpĐoàn công tác liên ngành gồm đại diện Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương,Tổng cục Hải quan và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Đoàncông tác liên ngành đã có buổi họp làm việc với các hiệp hội ngành hàng, doanhnghiệp cảng biển khu vực TP. Hồ Chí Minh, đồng thời làm việc với Lãnh đạo Ủyban nhân dân TP. Hồ Chí Minh để trao đổi các nội dung có liên quan đến tình trạnghàng hóa tồn đọng tại cảng biển, việc thu các loại phí và bàn thống nhất cácbiện pháp giải quyết.

- Trên cơ sở kết quả làm việc của Đoàn công tác liên ngành,Bộ GTVT đã có văn bản số 7455/BGTVT-VT ngày 10 tháng 10 năm 2008 báo cáo Thủtướng Chính phủ, trong đó đã phân tích, đánh giá tình trạng chậm trễ, ùn tắctrong việc giải phóng hàng hóa tại các cảng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, xácđịnh nguyên nhân và đề xuất các giải pháp tháo gỡ trước mắt cũng như lâu dài đốivới tình trạng này bao gồm trách nhiệm của Bộ GTVT và các Bộ, ngành liên quan. Đồngthời, Bộ GTVT đã phối hợp với UBND thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ, ngành liênquan triển khai ngay các biện pháp cần thiết, cơ bản giải quyết tình trạng ùntắc hàng hóa tại các cảng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 25/2/2009, Vănphòng Chính phủ đã có văn bản số 1190/VPCP-KTN đồng ý với nội dung báo cáo vàchỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện những giải pháp đã đề xuất(xin gửi các văn bản nêu trên kèm theo văn bản này).

2. Về việc nạo vét cửa Định An và kênh Quan Chánh Bố

a. Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làmviệc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ (Thông báo số 189/TB-VPCP ngày 03/8/2008của Văn phòng Chính phủ), Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam và các đơnvị liên quan đồng thời triển khai các nội dung sau:

- Hoàn thành việc nạo vét duy tu luồng vào Sông Hậu qua cửaĐịnh An năm 2008 cho tàu có trọng tải đến 5.000 DWT.

- Lập dự án nạo vét luồng cửa Định An để thực hiện theo hìnhthức BOT (đã chỉ định nhà đầu tư là Công ty TNHH Xây dựng và thương mại QuangVinh, hiện nhà đầu tư đang lập đề xuất dự án), hoặc hình thức tổng thầu (EPC)để thực hiện dự án nạo vét cửa Định An cho tàu có trọng tải đến 5.000 DWT đầytải, tàu 10.000 DWT tận dụng thủy triều ra vào cảng.

b. Về lâu dài, để đáp ứng cho tàu có trọng tải đến 20.000DWT vào Sông Hậu, được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã cóquyết định số 3744/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2007 phê duyệt dự án đầu tư xây dựngcông trình Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu do Cục Hàng hải ViệtNam là chủ đầu tư. Năm 2008 đã được bố trí kế hoạch vốn 200 tỷ đồng để thựchiện công tác thiết kế kỹ thuật và giải phóng mặt bằng dự án, dự kiến khởi côngvào Quý III năm 2009, hoàn thành vào cuối năm 2011.

Bộ GTVT xin trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh An Giang và đềnghị Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh chuyển ý kiến trên đến cử tri được rõ. Bộ GTVTsẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Tỉnh để giải quyết các vấn đề liên quan./.

Nơi nhận:
- Nh­ư trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- L­ưu VT, KHĐT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ