BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------------
V/v: vướng mắc giải quyết đối với hồ sơ xin gia hạn nộp thuế GTGT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2145/HQĐNa-TXNK ngày 13/12/2012 của Cục Hải quan Đồng Nai về vướng mắc thẩm quyền giải quyết đối với hồ sơ xin gia hạn nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư 92/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010. Để thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:
Tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 92/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính quy định:
- Trường hợp hồ sơ gia hạn được nộp trực tiếp tại cơ quan hải quan, công chức hải quan tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ gia hạn được gửi qua đường bưu chính, công chức hải quan đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan hải quan.
- Trường hợp hồ sơ gia hạn được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ gia hạn do cơ quan hải quan thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.
- Trường hợp hồ sơ gia hạn đầy đủ, chính xác, đúng đối tượng theo quy định, cơ quan hải quan thông báo bằng văn bản về việc đồng ý gia hạn cho người nộp thuế biết trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Căn cứ quy định trên, cơ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ khai hải quan ra thông báo gia hạn nộp thuế.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai biết và thực hiện.

>> Xem thêm:  Giải quyết tranh chấp đất đai với chủ đất liền kề ? Cách xử lý tranh chấp đất đai ngoài bìa đỏ ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế (để phối hợp);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-QLN (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

>> Xem thêm:  Tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai và giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo về đất đai