VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1409/VPCP-QHQT
V/v xử lý giấy phép đầu tư của Công ty liên doanh DONAFRANCE

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Xây dựng,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (các công văn số 506 BKH/ĐTNN ngày 2 tháng 2 năm 2004 và 1209 BKH/ĐTNN ngày 4 tháng 3 năm 2004), ý kiến của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (công văn số 1102/CV-UBT ngày 5 tháng 3 năm 2004), về Dự án Công ty liên doanh DONAFRANCE, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấm dứt hiệu lực pháp lý và thu hồi giấy phép đầu tư của Công ty liên doanh DONAFRANCE.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng cần rút kinh nghiệm từ việc cấp giấy phép đầu tư những dự án không phù hợp chủ trương phát triển ngành công nghiệp xi măng của Việt Nam.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giải thích cho Công ty liên doanh DONAFRACE.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao