BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1409TCT/CS
V/v khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 07/CT-NV ngày 03/01/2003 của Cục thuế tỉnh Bình Định hỏi về việc khấu trừ thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2 Thông tư số 102/2002/TT-BTC ngày 11/11/2002 của Bộ Tài chính có hướng dẫn: cơ sở sản xuất, chế biến mua nông sản, lâm sản, thủy sản chưa qua chế biến của người bán hàng không hoá đơn, mua của cơ sở sản xuất không chịu thuế GTGT ở khâu sản xuất nhưng sử dụng hoá đơn GTGT để sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ 1% tính trên giá trị hàng hoá mua theo bảng kê và hoá đơn GTGT.

Vậy nếu trạm nguyên liệu thuốc lá có hoạt động thu mua nguyên liệu thuốc lá của người sản xuất và tiến hành sơ chế sau đó xuất bán cho các công ty để các công ty này xuất khẩu hoặc tiếp tục chế biến hàng xuất khẩu cũng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc