TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 141/GSQL-GQ1
V/v vướng mắc thủ tục nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: CụcHải quan, tỉnh Tây Ninh.

Trả lời công văn số 143/HQTN-NV ngày 21/01/2014 củaCục Hải quan tỉnh Tây Ninh về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hảiquan có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc nêu tại điểm 1 công văn số143/HQTN-NV dẫn trên: Thực hiện theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 01/2014/TT-BCT ngày 15/01/2014 của Bộ Công Thương quy định về việc nhập khẩu gỗnguyên liệu từ Campuchia và Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03/6/2009 của BộCông Thương quy định xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biêngiới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu. Theo đó, việc xuất nhập khẩu gỗ các loạiqua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu phảiđược sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh nơi có cửa khẩu phụ, lối mở theo quy định.

2. Về hồ sơ nhập khẩu: Ngoài hồ sơ hải quan theoquy định tại Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 (thủ tục hảiquan truyền thống) hoặc Điều 8 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 củaBộ Tài chính (thủ tục hải quan điện tử), người khai hải quan phải xuất trìnhvăn bản thông báo của Chính phủ Campuchia, Bộ Thương mại hoặc cơ quan có thẩmquyền thuộc Chính phủ Campuchia về việc xuất nhập khẩu gỗ của thương nhânCampuchia (bản dịch có công chứng) theo hướng dẫn tại công văn số 912/TCHQ-GSQLngày 23/01/2014 của Tổng cục Hải quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hảiquan tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha