TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 141/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2003

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 141/TCHQ-KTTT NGÀY 10 THÁNG 1 NĂM 2003 VỀ VIỆC THUẾ NHẬP KHẨU THUỐC ĐÔNG DƯỢC

Kính gửi: Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 14415 TC/TCT ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu thuốc đông dược. Để việc phân loại và áp mã số tính thuế nhập khẩu mặt hàng thuốc đông dược được thống nhất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

- Căn cứ danh mục sửa đổi tên, mã số và mức thuế suất thuế nhập khẩu của một số nhóm, mặt hàng quy định trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 137/2001/QĐ-BTC ngày 18/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; thì:

Mặt hàng thuốc đông dược thành phẩm đã đóng thành liều lượng ở dạng viên nén, viên nang, viên hoàn,.... thuộc nhóm 1211, mã số 1211.90.13, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10% (mười phần trăm).

Đối với các trường hợp nhập khẩu trước ngày Bộ Tài chính có Công văn hướng dẫn (trước ngày 31/12/2002), thực hiện nộp thuế theo thông báo thuế của cơ quan hải quan. Riêng mặt hàng thuốc đông dược viên nang lục bảo linh chi thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1076 TC/TCT ngày 31/01/2002 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan đã sao gửi các đơn vị thực hiện tại Công văn số 639/TCHQ-KTTT ngày 06/2/2002).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về Tổng cục hải quan (Vụ Kiểm tra thu thuế - XNK) để xem xét và chỉ đạo kịp thời.

Tổng cục hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

Hoàng Việt Cường

(Đã ký)