BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 141/TCT-CS
V/v xử lý vi phạm pháp luật về thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cao Bằng

Trả lời công văn số 784/CT-TTr ngày 25/11/2008 của Cục Thuếtỉnh Cao Bằng về việc xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

- Tại Điều 11 Nghị định số 100/2004/NĐ-CP quy định về hìnhthức và mức xử phạt đối với hành vi trốn thuế:

"Điều 11. Hình thức và mức xử phạt đối với hành vi trốnthuế

Cá nhân, tổ chức có hành vi trốn thuế ngoài việc phải nộp đủsố thuế theo quy định còn bị phạt tiền theo số lần tính trên số thuế trốn. Mứcphạt theo số lần thuế trốn dưới đây đối với mỗi hành vi vi phạm tối đa khôngquá 100.000.000 đồng, trừ trường hợp các Luật về thuế có quy định khác..."

- Tại khoản 3 Điều 66 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày7/6/2007 của Chính phủ quy định về việc xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luậtvề thuế xảy ra trước ngày 01/7/20007:

"3. Việc xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật vềthuế đã xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được áp dụng theoquy định của pháp luật có hiệu lực thi hành tại thời điểm đó.

Trường hợp mức xử phạt đối với cùng một hành vi quy định tạiNghị định này nhẹ hơn mức xử phạt quy định tại các văn bản quy phạm pháp luậtpháp luật đã ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được ápdụng mức xử phạt theo quy định của Nghị định này, kể cả trường hợp hành vi viphạm đã bị lập biên bản, nhưng cơ quan có thẩm quyền chưa ra quyết định xử lýhoặc đã ra quyết định xử lý nhưng đang trong thời hiệu giải quyết khiếunại."

Theo đó, trường hợp cơ quan thuế tiến hành kiểm tra thuế tạitrụ sở Doanh nghiệp Thịnh An thời kỳ kiểm tra 2004, 2005, 2006 phát hiện doanhnghiệp có hành vị khai man, trốn thuế thì cơ quan thuế căn cứ hành vi vi phạmcụ thể của doanh nghiệp để xử lý vi phạm pháp luật về thuế theo quy định tạiNghị định số 100/2004/NĐ-CP ; nếu mức xử phạt theo số lần trốn thuế đối với hànhvi vi phạm quy định tại Điều 11 Nghị định số 100/2004/NĐ-CP quá 100.000.000đồng thì căn cứ tại Luật thuế GTGT và thuế TNDN đã quy định xử phạt về hành vikhai man, trốn thuế theo mức không khống chế mức phạt tối đa. Trường hợp mức xửphạt đối với cùng một hành vi vi phạm quy định tại Nghị định số 98/2007/NĐ-CPnhẹ hơn mức xử phạt quy định tại Nghị định số 100/2004/NĐ-CP thì xử phạt theoquy định tại Nghị định số 98/2007/NĐ-CP

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Cao Bằng được biếtvà căn cứ hành vi vi phạm cụ thể của đơn vị để xử lý theo quy định./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương