THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 141/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt văn kiện Dự án do Hội Chữ thập đỏ Đức viện trợ

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 198/BKH-KTĐN ngày 09 tháng 01 năm 2009) về Dự án “Nângcao năng lực tỉnh Hội và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại các tỉnh phía Bắc ViệtNam”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt văn kiện Dự án“Nâng cao năng lực tỉnh Hội và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại các tỉnh phíaBắc Việt Nam” do Hội Chữ thập đỏ Đức tài trợ cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Dựán thực hiện trong thời gian 2008 – 2009 với trị giá là 303.600 Euro (trongđó mua nhập khẩu 01 xe ô tô mới).

2. Giao Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏViệt Nam ký kết văn kiện Dự án với bên tài trợ và triển khai thực hiện Dựán theo các quy định hiện hành và lưu ý các ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầutư nêu tại công văn nói trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: KGVX, TH, cổng TTĐT;
- Lưu VT, QHQT (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm